โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1

            ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
            พระครูปลัดสมศักดิ์ มงคฺโล เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์
            ผู้อำนวยการสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ
            ผู้อำนวยการสุรชัย ภิญโญชีพ
            ร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการเรียน 50% ของนักเรียน
            และมอบทุนการศึกษา จากกองทัพอากาศ
            ณ ศาลาการเปรียญ วัดบุญบางสิงห์
            วันที่ 26 สิงหาคม 2555