กองทัพอากาศ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

            ที่ได้รับการคัดเลือกจากด้านความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและจริยธรรม
            จำนวน 8 คน โดยรับมอบจากผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
            1. เด็กหญิงสุธิดา คำสง่า ม.1/3
            2. เด็กชายชายกิตติภัฎ มังคะลา ม.1/3
            3. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ภัยขยาด ม.1/3
            4. เด็กชายณัฐพล บุญจิตร ม.1/1
            5. เด็กหญิงพัชรี บัตรมาก ม.3/5
            6. นางสาวรสสุคนธ์ ดุมแก้ว ม.4/1
            7. นางสาวภัทรดา สุคำภา ม.5/1
            8. นางสาวสิตานันท์ สิมมาลัย ม.5/3
            ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
            วันที่ 24 สิงหาคม 2555