สหวิทยาเขตปทุมเบญจา จัดประชุมสัมมนาครูในกลุ่มสหวิทยาเขตปทุมเบญจา

            เรื่อง การพัฒนาครูปรับการเรียนเปลียนการสอน สู่มาตรฐานสากล
            โดยวิทยากร ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
            รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
            วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium)