จัดกิจกรรมการสวนสนามและทบทนวนปฎิญาณ ปีการศึกษา 2555

            ลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
            นายสุรชัยภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี
            นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
            ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555