จัดงาน To Be Number One ปีการศึกษา 2555

            โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ สายเนตรงาม
            นายกองค์การส่วนตำบลสวนพริกไทย เป็นประธานในพิธี
            ร่วมด้วย นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2