พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2555
            โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา
            ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เป็นประธานในพิธี
            ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษา
            นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
            นายวีระชัย สิทธิโชค
            ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
            นายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี
            ผู้อำนวยการโรงเรียเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
            นายไพฑูรย์ จารุสาร
            ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบำรุง