พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
            โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี
            ร่วมด้วย นายนพพร โภชน์ประดิษฐ์ กรรมการสถานศึกษา
            นายสุขเกษม เลื่อมอรุณ กรรมการสถานศึกษา
            นายสุทิน ศรีวัฒนาทรัพย์ กรรมการสถานศึกษา
            ประธานนักเรียน ตัวแทนนักเรียน มอบกระเช้าดอกไม้
            นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม. เขต 4
            ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จังหวัดปทุมธานี