หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

                 วิสัยทัศน์
                       ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนชั้นนำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี
                 มีคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน พัฒนานวัตกรรม
                 น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สากล

                 นโยบายการบริหารโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
                       ๑. ปฏิรูปการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา
                       ๒. พัฒนาระบบการบริหารภายในสถานศึกษา
                           และภายนอกสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
                           พร้อมเป็นที่พึ่งของชุมชน
                       ๓. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ภายใต้ทรัพยากร
                           ที่มีอยู่
                       ๔. ประสานองค์กรต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน
                           งบประมาณ เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ
                           วัสดุครุภัณฑ์ ให้เพียงพอรองรับการเพิ่มขึ้น
                           ของจำนวนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
                       ๕. ส่งเสริมภูมิทัศน์ พัฒนาแห่งเรียนรู้ให้มากพอ
                           และมีประสิทธิภาพสูงสุด (เศรษฐกิจพอเพียง)
                       ๖. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
                           การเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
                           สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
                           คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
                       ๗. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
                           ('World Class Standard School')
                       ๘. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                           ให้มีคุณภาพเป็นสากล

                 พันธกิจโรงเรียน
                       ๑. พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นเรียนเป็นสำคัญ
                           เพื่อให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
                           เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งมาตรฐานสากล
                           พัฒนาร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง
                       ๒. พัฒนาทักษะทางกีฬา และศิลปะ
                           เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสภาพจิตใจดี
                       ๓. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้การเรียนการสอน
                           และบริการให้ทันสมัย
                       ๔. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม
                       ๕. สืบสานภูมิปัญญาไทยและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
                       ๖. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน
                           โดยใช้หลักตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                 อัตลักษณ์ของโรงเรียน
                       ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมไหว้แบบไทย
                       พูดจาถามไถ่ ด้วยมิตรไมตรี
                       หมายถึง นักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
                       มีนิสัยนอบน้อม และมีมนุษย์สัมพันธ์

                 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
                       ศรัทธา ประพฤติดี มีมารยาท
                       หมายถึง ชื่อโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของทุกคน
                       มีความภาคภูมิใจและเมื่อได้ปฏิบัติตามอัตลักษณ์
                       ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นผู้มี
                       ความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย
                       และรู้จักมารยาทในสังคม

                 วันก่อตั้งโรงเรียน ''โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา''
                       วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖

                 วันสถาปนาโรงเรียน ''โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี''
                       วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

                 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
                       หลวงพ่อสุขโข ปทุมวรรณา
                       เกษมสิงหนาถ ธนนิรันดร์

                 คติพจน์
                       ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย
                       หมายถึง ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์

                 ตราประจำโรงเรียน
                       บัวพระเกี๊ยว : มีพระเกี๊ยวหรือจุลมงกุฎ
                                โดยมีดอกบัวรองรับข้างล่าง
                       พระเกี้ยว คือ ตราประจำพระองค์
                                พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
                       ดอกบัว คือ สัญลักษณ์แห่งหัวใจอันดีงาม
                       และมีความหมายแห่ง ปทุมวัน
                       อันเป็นหนึ่งตำบลที่ตั้งเดิมของ หอวัง

                 ต้นไม้ประจำโรงเรียน
                       ต้นนนทรี

                 สีประจำโรงเรียน
                       น้ำตาล - เหลือง
                       สีน้ำตาล หมายถึง เลือดเข้มข้น ความเข้มแข็ง
                       มีจิตใจหนักแน่น มีสุขภาพ
                       สีเหลือง หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์
                       ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม
                       และยึดมั่นในคุณธรรม เป็นแนวทาง
                       ในการดำเนินชีวิต

                 ธงประจำโรงเรียน
                       เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแถบด้านบนสีเหลือง
                       ด้านล่างสีน้ำตาล ระหว่างสีน้ำตาลและสีเหลือง
                       ปักด้วยไหมรูปบัวพระเกี้ยว

                 ปรัชญาของโรงเรียน
                       เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม
                       จริยธรรม เลิศล้ำด้านกีฬา
                       เรียนดี คือ ความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน
                                   และให้ความสำคัญต่อการเรียน
                       วินัยเด่น คือ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
                                   ปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมาย
                       มีคุณธรรม คือ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซื่อสัตย์ สุจริต
                       เลิศล้ำด้านกีฬา คือ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

                 อุดมการณ์ของนักเรียน
                       เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู
                       เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

                 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ
                       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนา
                       ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ เพื่อให้
                       ความสามารถอยู่ร่วม กับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
                       มีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
                       ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
                       ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
                       ๓. มีวินัย
                       ๔. ใฝ่เรียนรู้
                       ๕. อยู่อย่างพอเพียง
                       ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
                       ๗. รักความเป็นไทย
                       ๖. มีจิตสาธารณะ

                 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
                       หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
                       มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้

                       ๑. ความสามารถในการสื่อสาร

                          เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร
                          มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด
                          ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง
                          เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
                          อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
                          รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด และลดปัญหา
                          ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
                          ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
                          ตลอดจนการเลือกใช้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
                          โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

                       ๒. ความสามารถในการคิด

                          เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์
                          การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
                          การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
                          เป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้
                          และสังคมได้อย่างเหมาะสม
                          หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
                          เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

                       ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

                          เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
                          อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
                          เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล
                          คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
                          ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
                          ของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้
                          ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
                          แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
                          ประสิทธิภาพโดยคำนึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
                          ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

                       ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

                          เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ
                          ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้
                          ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน
                          และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
                          ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
                          และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว
                          ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
                          และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
                          ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

                       ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

                          เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
                          ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
                          เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้
                          การสื่อสารการทำงาน การแก้ปัญหาอย่าง
                          สร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม