หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูสริญญา วรสิทธิ์      หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูจริญญา ดลไพร
ครูเพ็ญมณี สุทธิ
ครูปัทมาภรณ์ บุดสี
ครูพชรกมลพรรณ ทองบุสกุล
ครูศิรยา เอกวารีย์
ครูพันธุ์เลิศ ทาริยะวงศ์
ครูผ่องนภา พันธุ์ไม้สี
ครูสุดารัตน์ เจริญยิ่ง
ครูจุรีรัตน์ ธรรมสวัสดิ์
ครูชญานี เบ้าชารี
ครูธีรยุทธ คงนิล
ครูวรุณกานต์ เกตุแดง
ครูทิพย์สินี ศรีน้อย
ครูจันทิรา ผ่องพิริยะกุล
ครูชามาณัฏฐ์ ผ่องพัฒนศักดิ์
ครูวราภรณ์ ใจศิริ