หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูพัชรี จิตประสาน หัวหน้ากลุ่มสาระ     
ครูวันวิสา ดีจริง
ครูวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล
ครูวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์
ครูภานุพันธ์ วันธะ
ครูปุณฑริกา ยุวนิช
ครูพิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส
ครูศิริพันธ์ เห็นงาม
ครูคมสินธุ์ ต้นสีนนท์
ครูวีรยุทธ ฉายจรุง
ครูสัจจะวัฒน์ กรวดนอก
ครูสุชาติ สืบทอง
ครูสุรีรัตน์ สริวรรณ
ครูเบญจพล บัวผัน
ครูวราภรณ์ จันทะข้อ