หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
                            
คณะผู้บริหาร

นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการ
นางขวัญฤดี หัสกุล
ครู คศ.3
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล
ครู คศ.2
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการนางสาวปัทมาภรณ์ บุดสี
ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคลลและยุทธศาสตร์โรงเรียน

นางจริญญา ดลไพร
ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณนายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์
ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป