หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูรณกฤต แสนพรหม      หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูสุวรรณา เพ็งเที่ยง
ครูณพิชญา กิจจสัจจา
ครูกนกวรรณ ปัญญา
ครูวาสนา ล่าลับ
ครูศศิวิมล รถมณี
ครูศศิวิมล รถมณี
ครูธานี พันธุ์ไม้สี
ครูบุญธรรม เริงรื่น