หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีนายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ
นายกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

ดร.สาทร สมบุญ อุปนายกคนที่ 1
นายวิเวก สว่างเถื่อน อุปนายกคนที่ 2
นางสมบุญ พันธุ์ไม้สี อุปนายกคนที่ 3
นางสวรรค์ กองแก้ว กรรมการ
นางยลระวี สกลชัย กรรมการ
นายภูวนัย สุขมี กรรมการ
นางศิริลักษณ์ ช่างเครื่อง กรรมการ
นางสมศรี ฤทธิเดช กรรมการ
นางประดับ สลุงอยู่ กรรมการ
นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย วีระวงษ์ กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางสาววราภรณ์ มอญภาษา กรรมการและนายทะเบียน
นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์ กรรมการและปฏิคม
นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี กรรมการและเหรัญญิก