หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีพระครูบุญ มังคลาจาร
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

นายบุญญฤทธิ์ ติปยานนท์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พระถวิล สุดสาคร กรรมการ
นายชาลี เลิศชัยประเสริฐ์ กรรมการ
นางมาลี ไพรินทร์ กรรมการ
นางสุวรรณา เลื่อมอรุณ กรรมการ
นายดนตรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการ