หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

นายวิวัฒน์ พวงมะลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเรืองรอง ศรีวัง ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวีระพงษ์ คล้อยดี ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอนันต์ ปัญญาสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.มนัส สายเสมา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าที่ร้อยตรีสรรเพ็ชร หริตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางนฤภร แพภักดี ผู้แทนผู้ปกครอง
นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล ผู้แทนครู
นายนพพร โภชน์ประดิษฐ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายไพฑูรย์ สารเนตรงาม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายฐิติพงษ์ ผึ้งศรี ผู้แทนศิษย์เก่า
พระมหาสมชาย สนฺติกโร ผู้แทนภิกษุสงฆ์
นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา
นายธนพจ แก้ววงษา กรรมการและเลขานุการ