หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียนสารสนเทศ
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

     1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ห้อง
                 นักเรียนชาย 168 คน
                 นักเรียนหญิง 158 คน
                 จำนวน 326 คน

     2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ห้อง
                 นักเรียนชาย 195 คน
                 นักเรียนหญิง 124 คน
                 จำนวน 319 คน

     3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ห้อง
                 นักเรียนชาย 170 คน
                 นักเรียนหญิง 156 คน
                 จำนวน 326 คน

     4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 ห้อง
                 นักเรียนชาย 169 คน
                 นักเรียนหญิง 221 คน
                 จำนวน 390 คน

     5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ห้อง
                 นักเรียนชาย 145 คน
                 นักเรียนหญิง 185 คน
                 จำนวน 330 คน

     6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้อง
                 นักเรียนชาย 144 คน
                 นักเรียนหญิง 138 คน
                 จำนวน 282 คน

     จำนวนนักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้น
                 นักเรียนชาย 992 คน
                 นักเรียนหญิง 981 คน
                 จำนวน 1973 คน