หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
ปีการศึกษา 2559


   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 2559
            พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 2559
            วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
            ปีการศึกษา 2559 รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
            ปีการศึกษา 2559 รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ปีการศึกษา 2559 รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ปีการศึกษา 2559 รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรวิชาการ
            เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน
            วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าวัดทำบุญ
            เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
            วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ วัดบุญบางสิงห์


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันบุพการี ประจำปีการศึกษา 2559
            เพื่อระลึกของคุณตาสวอง คุณยายสมบุญ นิลกร
            วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2559
            วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานพิธีประดับเข็มบัวพระเกี้ยว 28 มิ.ย. 2559 ประจำปีการศึกษา 2559
            วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
            วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ลูกเสือและเนตรนารี เดินสวนสนาม
            เนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            และบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน
            วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา
            เนื่องจากวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
            วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร
            สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
            เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
            วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (Math Day)
            เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
            วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559
            เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
            วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
            เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
            7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
            วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ สหวิทยาเขตปทุมเบญจา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
            เพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
            วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต


            

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์
            วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปทัศนศึกษา
            วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559
            วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง รอบที่ 2
            ภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2559
            เพื่อแจ้งความก้าวหน้าการเรียนของนักเรียน
            วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2559
            ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อำลาอาลัยครูเกษียนอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2559
            ผู้อำนวยการ ดร.สาทร สมบุญ และ ครูสุวภรณ์ ตั้งธนศิริกุล
            วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559
            ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เลี้ยงส่งครูเกษียนอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2559
            ผู้อำนวยการ ดร.สาทร สมบุญ และ ครูสุวภรณ์ ตั้งธนศิริกุล
            วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559
            ณ ร้านอาหารบางบัว จังหวัดปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            วันจันทร์ที่ 3 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559
            ณ ค่ายลูกเสือนวภพ จังหวัดสระบุรี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ถวายความอาลัย
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
            จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
            วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นักเรียนร่วมผูกริบบิ้น เพื่อถวายความอาลัย
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
            จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
            วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
            เพื่อรับคำชี้แจงด้านวิชาการของนักเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
            วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
            วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต้อนรับผู้อำนวยการ ธนพจ แก้ววงษา
            มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับบริษัท ทาโร จัดติวสำหรับน้อง
            สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
            วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ พี่ทหารให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แก่นักเรียน
            วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นักเรียนแปลอักษร เพื่อแสดงความอาลัย
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
            จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
            วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม. 4 ตรวจเยี่ยมสถานที่ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
            ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร และ นายธนพจ แก้ววงษา
            ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังปทุมธานี นำชมการแข่งขันของนักเรียน
            วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน
            จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อรำลึกถึง
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน
            จัดกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน
            จัดกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
            วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นางสายใจ อุนนะนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            กีฬาสีภายใน หอวัง ปทุมธานีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559
            นายธนพจ แก้ววงษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับ
            วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการ สพม.4 และคณะ ประเมิน นิเทศและติดตาม
            นายธนพจ แก้ววงษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับ
            วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานีในพิธีเปิด
            กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบูรณาการกับห้องสมุด
            โดยมีนักเรียนแสดงทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน
            วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ ลานหน้าเสาธงและห้องสมุด โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
            งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
            วันศุกร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ จังหวัดจันทบุรี


            

   +++ นายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            ประดับอินทรธนู ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
            วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โดมสนามกีฬา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี แสดงความยินดี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
            วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานีในพิธี
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559
            วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
            วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน


            

   +++ นายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหารและคณะครู
            จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            บูรณาการกับห้องสมุด โดยมีนักเรียนแสดงทักษะด้านคณิตศาสตร์ การทำงานฝีมือ
            และแสดงผลงานเทคโนโลยี
            วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559
            ณ ลานเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
            ประจำปี 2560 คำขวัญวันเด็กแห่ชาติ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
            วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โดมกีฬาโรงเเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหาร และคณะครู
            ร่วมงาน งานวันครู ประจำปี 2560 คำขวัญวันครู ประจำปี 2560
            ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู
            วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับ สพม. เขต 4
            จัดสอบวัดความรู้ Pre O-net รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ
            โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ฐิติยารักษ์ รอง.ผอ.สพม.4 ตรวจเยี่ยมการสอบ
            วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหาร และคณะครู
            จัดอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่อง เพศ ระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัวในแกนนำนักเรียน
            ร่วมกับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร
            วันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหาร และคณะครู
            จัดกิจกรรม ผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
            ได้รับเกียรติจาก นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ. สพม. เขต 4 เป็นประธานในพิธี
            เพื่อจัดหาทุนปรับปรุงโรงอาหาร และจัดสภาพบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
            วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


ปีการศึกษา 2558


   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2558
            พิธีมอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
            วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2558
            พิธีมอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
            วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2559
            เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
            ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
            วันอาทิตย์ที่ 20 ถึงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรภาคเรียนที่ 2
            ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            เพื่อร่วมถวายพระพรให้พระองค์ท่าน ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
            ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2559
            ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานคืนสู่เหย้าชาวหอวัง ปทุมฯ (สิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา)
            22 ปี ราตรีน้ำตาล-เหลือง
            ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
            จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและสถานศึกษา
            ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
            ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศสล
            ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
            ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
            จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
            ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
            เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
            ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เป็นประธานในงานตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
            ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นางลัดดาวัลย์ ศรศักดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
            พิธีเปิดศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            และได้รับเกียรติจาก นางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ จังหวัดปทุมธานี
            ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรวิชาการ
            ในวันที่ 16-17 มกราคม 2559
            ณ โรงเรียนสอนดำน้ำกรพิทักษ์ศึกษา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


            

   +++ งานวันครู
            ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
            ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4


            

   +++ คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สพม.4
            ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
            ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร) จ.ปทุมธานี


            

   +++ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
            ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี


            

   +++ พิธีประดับปีกร่มเหินเวหากิตติมศักดิ์
            พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัต เจ้ากรมยุทธศึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานพิธีประดับร่มเหินเวหากิตติมศักดิ์
            ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรมคริตส์มาส
            ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
            ในวันศุกร์ที่ 11 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
            ณ ค่ายลูกเสือนวภพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
            ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานรับมอบเสาธง จาก คุณยายกิมเอ็ง บุญโชติ
            ได้บริจาคสร้างเสาธง จำนวน 600,000 บาท
            วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
            เนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม
            วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นำนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.2 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
            เพื่อชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่องคุณทองแดง ดิอินสไปเรชั่น
            วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
            ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดสอบธรรมศึกษา
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-5
            วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม
            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            เพื่อนักเรียนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
            วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
            ณ สนามกีฬาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ถวายราชสดุดี
            คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
            พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
            วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างพระอุโบสถ
            ทอดถวาย ณ วัดบุญบางสิงห์ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
            วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
            ณ วัดบุญบางสิงห์ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี


            

   +++ ภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
            ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง เทอม 2 ปีการศึกษา 2558
            เพื่อรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
            ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ทำพิธีต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.สาทร สมบุญ
            เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ทำพิธีส่ง ผอ.ชวา หมื่นมี เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี
            วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เลี้ยงส่ง ผอ.ชวา หมื่นมี เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี
            วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            จัดพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช
            ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ
            เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี
            เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 12 สิงหาคม
            วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ คณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ได้เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC
            ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2558
            วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ คณะครู นักเรียน ร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา
            เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
            ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดงานวันทานาบาตะ ส่งเสริมภาษาญี่ปุ่น
            ซึ่งเป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นร่วมกันขอพรจากดวงดาว ในวันที่ 7 เดือน 7
            ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศีกษา 2558
            เนื่องจากวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
            นายวิวัฒน์ พวงมะลิต เป็นประธานในพิธี
            ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2558
            สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าระหว่างปีระดับชั้นตอนปลาย
            โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
            เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และคณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ ตรวจสุขภาพประจำ ปีการศึกษา 2558 สำหรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
            เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และป้องกันการเจ็บป่วย
            ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าชมภาพยนตร์
            เรื่อง San Andreas มหาวินาศแผ่นดินแยก
            ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา รังสิต


            

   +++ บรรยากาศการับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
            วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

ปีการศึกษา 2557

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
            ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557
            วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน Christmas 2014
            ได้มอบของรางวัลและประกวดซานตาคลอส
            วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานกีฬา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ ผู้อำนวยการชวา หมื่นมี ได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
            ได้รับเกียรติจาก นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
            วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปิดธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสิน
            ได้รับเกียรติจาก นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 4 เป็นประธานในพิธี
            วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
            เพื่อสร้างสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
            วันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

   +++ พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
            ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4
            และ ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน
            วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ บรรยายกาศ การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            รับฟังรายละเอียดจาก นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครู
            นายชวา หมื่นมี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ บรรยายกาศ การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            รับฟังรายละเอียดจาก นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครู
            นายชวา หมื่นมี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ บรรยายกาศ การปรับพื้นฐานและกิจกรรมนันทนาการ
            ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            วันจันทร์ที่ 21 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ บรรยายกาศ การปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
            ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            ได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            มีการเลือกพี่รหัสน้องรหัสและเดินลอดธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1


            

   +++ บรรยายกาศ การรับมอบตัวนักเรียน ม.2 และม. 3
            ได้รับฟังรายละเอียดจาก นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครู
            นายชวา หมื่นมี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ หอประชุมเอนกประสงค์


            

   +++ บรรยายกาศ การรับมอบตัวนักเรียน ม.5 และม. 6
            ได้รับฟังรายละเอียดจาก นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครู
            นายชวา หมื่นมี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ หอประชุมเอนกประสงค์


            

   +++ ฝ่ายงานโภชนาการโรงเรียน ประมูลร้านอาหาร
            ได้รับเกียรติจากนางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            คณะครูร่วมตรวจสอบอาหารที่เข้าร่วมประมูล
            วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ หอประชุมเอนกประสงค์


            

   +++ คณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครู
            นางไฉไล หมื่นมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
            นายไสว เปรมปรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.4
            เป็นวิทยากรในการอบรม
            วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


            

   +++ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมทำบุญวันบุพการี
            ให้กับคุณตาสวองและคุณยายสมบุญ นิลกร เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีให้กับโรงเรียน
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานในพิธี
            วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับ อบต.สวนพิรกไทย
            จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียน โรงงานสีขาว
            วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


                +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
            ภาคเช้า การฝึกของนักเรียน ม.ต้น ภาคบ่าย การฝึกของนักเรียน ม.ปลาย
            โดยพี่ทหารจาก ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จ.ปทุมธานี
            วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            


   +++ นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ไทย
            เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศรวมหาราร ตอน ยุทธหัตถี
            วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา รังสิต


            

   +++ พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2557
            สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าระหว่างปีระดับชั้นตอนปลาย
            ได้รับเกียรติจาก ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เป็นประธานในพิธี
            วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ คณะครูอบรมโครงการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            โดยวิทยากร ดร.พิพัฒพล ธูปหอม ผอ.โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
            วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องประชุม อาคาร 1


            

   +++ คณะครูสหวิทยาเขตปทุมเบญจา อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ครูแห่งศตวรรษที่ 21
            เน้นการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการจัดกิจกรรม
            การเรียนรู้โครงงาน IS โดยการบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
            วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ หอประชุมนิลุบล โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี


            

   +++ คณะทหารได้อบรมความรู้ด้านประชาธิปไตย
            ความพร้อมเพรียงด้านวินัยและการรับฟังข่าวสารที่ถูกต้อง
            วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ ครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
            เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหน้าที่ของครูผู้ช่วย
            วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
            วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ ตรวจสุขภาพประจำ ปีการศึกษา 2557 สำหรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
            เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และป้องกันการเจ็บป่วย
            วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
            เพื่อระลึกถึงคุณงานความดีของท่านสุนทรภู่
            วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศีกษา 2557
            เนื่องจากวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ จังหวัดปทุมธานี จัดสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศีกษา 2557
            เนื่องจากวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            ได้รับเกียรติจาก นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนปทุมวิไล


            

   +++ คณะครูเข้าอบรมโครงการเทคนิคการสอนแบบโครงงาน
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นวิทยากรในการอบรม
            วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ คณะครู นักเรียน และพี่ทหาร ร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา
            เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
            วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดงานวันทานาบาตะ ส่งเสริมภาษาญี่ปุ่น
            ซึ่งเป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นร่วมกันขอพรจากดวงดาว ในวันที่ 7 เดือน 7
            วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ พี่ทหาร เข้ามาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แก่นักเรียน หวป
            เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ รักประเทศและสร้างความสามัคคีกัน
            วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนได้แจกคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ให้กับนักเรียน
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโครงการคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)
            วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี
            ได้รับเกียรติจาก รอง ผอ. สพม. เขต4 นายสมศักดิ์ ฐิตะยารักษ์
            วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
            ได้รับเกียรติจาก ผอ.ชวา หมื่นมี เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน English Camp
            เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
            วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง เทอม 1 ปีการศึกษา 2557
            เพื่อรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
            วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ
            เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี
            เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 12 สิงหาคม
            วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
            ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ อบต.สวนพริกไทย ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
            ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูทย์ สายเนตรงาม นายก อบต.สวนพริกไทย เป็นประธานในพิธี
            วันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ วัดบุญบางสิงห์ จังหวัดปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
            เพื่อระดมทุนในการพัฒนาสร้างแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการประเมินโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน
            ได้รับเกียรติจาก ผอ.กิจจา ชูประเสริฐ นางเพชราภรณ์ อยู่นาน และนางกอบแก้ว สังข์ทอง คณะกรรมการประเมิน
            วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


            

   +++ งานมุทิตากษิณาลัยจากใจชาวหอวัง ปทุมธานี ผอ.โชว์นันต์ มารุตวงศ์ และผอ.วีระชัย สิทธิโชค
            ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม, นายวิวัฒน์ พวงมะลิต, นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ
            ส.ส.สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล, ส.ส.สุทิน นพขำ, ศิษย์เก่า, ชุมชนและคณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นำเสนอโครงการยุวชนตำรวจ รุ่นที่ 3
            โดยรองผู้อำนวยการพงศ์ภาณุ นายพงศ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์
            ครูศราวุฒิ โมกกงจักร และคณะนักเรียน
            วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
            วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต้อนรับรองผู้อำนวยการพรรณพร โพธิจันทร์
            ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
            รอบเช้า เวลา 08.00-12.00 น. นักเรียนระดับชั้มมัธยมศึกษาตอนต้น
            รอบบ่าย เวลา 12.00-15.00 น. นักเรียนระดับชั้มมัธยมศึกษาตอนปลาย
            วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
            รอบระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นัวแทนจังหวัดปทุมธานี
            วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันวชิราวุธ ประจำปี 2557
            วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
            ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
            วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557
            เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการอบรมภาษาญี่ปุ่น
            เพื่อส่งเสริมและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
            วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดการอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
            เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
            วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

   +++ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี
            เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ
            วันพุธที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

   +++ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี
            เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ
            วันพฤหัสบดีที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


            

ปีการศึกษา 2555

   +++ ประชุมผู้ปกครอง รอบที่ 2
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            

   +++ บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐานและกิจกรรมนันทนาการ
            นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เมื่อวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


            

   +++ บรรยากาศการมอบตัวนักเรียน
            นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


            

   +++ โรงเรียนจัดโครงการ Big Cleaning Day
            ห้อง Home Room ทุกระดับชั้น
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            

   +++ โรงเรียนจัดงานบุพการี คุณตาสวอง และ คุณยายสมบุญ นิลกร
            เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีจัดพิธีไหว้ครู
            โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม
            ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี
            ร่วมด้วย นายนพพร โภชน์ประดิษฐ์ กรรมการสถานศึกษา
            นายสุขเกษม เลื่อมอรุณ กรรมการสถานศึกษา
            นายสุทิน ศรีวัฒนาทรัพย์ กรรมการสถานศึกษา
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีจัดพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
            โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา
            ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เป็นประธานในพิธี
            ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษา
            นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
            นายวีระชัย สิทธิโชค
            ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
            นายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี
            ผู้อำนวยการโรงเรียเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
            นายไพฑูรย์ จารุสาร
            ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบำรุง
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีจัดงาน To Be Number One
            โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ สายเนตรงาม
            นายกองค์การส่วนตำบลสวนพริกไทย เป็นประธานในพิธี
            ร่วมด้วย นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีจัดกิจกรรมการสวนสนามและทบทนวนปฎิญาณ
            ลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
            นายสุรชัยภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            ร่วมด้วย นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
            ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            

   +++ หอวัง ปทุมธานีจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
            สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
            ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
            นายไพฑูรย์ สายเนตรงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ประธานในพิธี
            ร่วมด้วย นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียหอวัง ปทุมธานี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียหอวัง ปทุมธานี
            นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
            นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555


            

   +++ สหวิทยาเขตปทุมเบญจา จัดประชุมสัมมนาครูทุกคน
            เรื่อง การพัฒนาครูปรับการเรียนเปลียนการสอน สู่มาตรฐานสากล
            โดยวิทยากร ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
            รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
            วันที่ 21 สิงหาคม 2555


            

   +++ กองทัพอากาศ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
            ที่ได้รับการคัดเลือกจากด้านความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและจริยธรรม
            จำนวน 8 คน โดยรับมอบจากผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
            ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
            วันที่ 24 สิงหาคม 2555


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1
            ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
            พระครูปลัดสมศักดิ์ มงคฺโล เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์
            ผู้อำนวยการสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ
            ผู้อำนวยการสุรชัย ภิญโญชีพ
            ร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการเรียน 50% ของนักเรียน
            และมอบทุนการศึกษา จากกองทัพอากาศ
            ณ ศาลาการเปรียญ วัดบุญบางสิงห์
            วันที่ 26 สิงหาคม 2555


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
            คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
            และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เพื่อระดุมทุนในการพัฒนา สร้างแห่งเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์
            ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันที่ 12 กันยายน 2555


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สหวิทยาเขตปทุมเบญจา ได้รับการประเมิน
            จาก คณะกรรมการประเมิน สหวิทยาเขตสัตตบงกช
            ประเมินโรงเรียน สวนสวย โรงเรียนงาม
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันที่ 17 กันยายน 2555


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ
            การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
            และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจากภายนอก รอบ 3
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันที่ 9 ตุลาคม 2555


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
            บูรณาการศึกษาธรรมชาติ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้น ม. 4
            ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2555
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
            ภาคเช้า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
            ภาคบ่าย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
            วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ถวายราชสดุดี
            คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
            พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
            วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            และตัวแทนคณะลูกเสือโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ร่วมถวายราชสดุดีกับคณะลูกเสือจังหวัดปทุมธานี
            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555
            ณ โรงเรียนปทุมวิไล


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
            คล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมถวายพระพร
            เนื่องคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555
            นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
            ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานปีใหม่ 2556
            ได้รับเกียรติจาก ส.ส.สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
            คณะกรรมการการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองและครู
            กลุ่มแม่บ้านบางสิงห์ ชุมชน และคณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ร่วมสังสรรค์งานปีใหม่ 2556
            วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงาน Christmas Day
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบูรณาการกับงานห้องสมุด
            จัดประกวด Santa & Santy และมอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะด้านภาษา
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมแสดงผลงานและแข่งขัน
            งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
            ครั้งที่ 62 วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
            ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง


            

   +++ จังหวัดปทุมธานี จัดงานช่วยเหลือชาวบ้าน
            โครงการ จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์
            บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
            ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
            วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
            ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสุรชัย ภิญโญชีพ
            องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย แลผู้ปกครอง
            ร่วมจัดงานวันเด็กแห่ชาติ ปี 2556
            วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการนิเทศ ติดตาม
            และประเมินผลกการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
            แบบกัลยาณมิตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
            ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต ปทุมเบญจา
            วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
            มหกรรมตลาดนักเรียนต่อชั้น ม.1 และม.4
            จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            กระทรวงศึกษาธิการ
            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2556
            ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานเปิดบ้านหอวัง ปทุมธานี
            ประจำปี 2555 เพื่อแสดงผลงานนักเรียนและครูของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ให้กับผู้ปกครองที่พานักเรียนมาสมัครเข้าเรียนในระดับ ม.1 และม.4
            วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียน
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัคร
            วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนจัดงานรับประกาศนียบัตร
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร
            วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ นายพิทยา ไชยมงคล ผอ. สพม. เขต 4 เป็นประธานเปิดงาน
            คณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าร่วมอบรม
            หลักสูตรที่ 1 การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dream Weaver
            และหลักสูตรที่ 2 แรงจูงใจและจริยธรรมของครู
            วันพุธที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            และห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนจัดพิธีทรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว
            คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู
            วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
            คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู
            คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และแขกผู้มีเกียรติ
            ร่วมพิธียกเสาเอก-ยกเสาโท อาคารเรียน อบจ.ปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ
            วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง
            วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 รอบเช้า ม.2 รอบบ่าย ม.5
            วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 รอบเช้า ม.3 รอบบ่าย ม.6
            วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดสัมมนาและทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี
            โครงการ พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
            คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองและครู คณะผู้บริหาร
            คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักการภาโรงเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา
            วันพุธที่ 8 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556
            ณ สวนนงนุช และบ้านสุขาวดี จังหวัดชลบุรี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ทำบุญวันบุพการี ประจำปี 2556
            เพื่ออุทิศถึงคุณตาสวอง และคุณยายสมบุญ นิลกร
            วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องโสตรทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
            นายสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
            และคณะครโรงเรียนสากเหล็กวิทยา จังหวัดพิจิตร สพม. เขต 41
            เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
            วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีนั้น เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก
            วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง รอบ 2
            โดยนายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ร่วมต้อนรับผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2555
            และชี้แจงการแต่งกาย ทรงผมที่ถูกระเบียบ
            วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ ห้องโสตรทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ ร่วมแสดงความยินดีกับดร.เดชา พวงงาม
            เข้ารับดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
            นายวิวัฒน์ พวงมะลิต คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            และคณะผู้บริหารโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดี
            วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน
            ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ เข้าคูหาเลือกตั้งประธานนักเรียน
            พร้อมนักเรียนทุกระดับชั้นและคณะครูร่วมลงคะแนน
            วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
            ดร.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ประธานในพิธี
            นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
            นายวีระชัย สิทธิโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
            ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            แขกผู้มีเกียรติ และคณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมประดับเข็มพระเกี้ยว
            นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นตอนปลายเข้าระหว่างปี
            วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ กองลูกเสือโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมเดินสวนสนาม
            เนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            นายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
            วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนปทุมวิไล


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
            ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 นักเรียนนำดอกไม้ พวงมาลัย ดอกเข็ม
            มากราบคุณครูที่คอยอบรม สั่งสอนแก่ลูกศิษย์
            วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556
            ผู้อำนวยการสุรชัย ภิญโญชีพ เป็นประธานในพิธี
            โดย 'สุนทรภู่' ได้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก
            และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันภาษาไทย
            วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ กองลูกเสือโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมเดินสวนสนาม
            เนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธาน
            วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดนักเรียนเข้าอบรมค่ายผู้นำ
            เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ได้เยี่ยมการจัดกิจกรรมอบรมของนักเรียน
            วันพุธที่ 3 ถึงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ ศูนย์ฝึกผู้นำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
            เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2556
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จากสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้
            นายอนุสรณ์ มาสกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัตน์ เป็นประธาน
            วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตัวแทนครูได้เข้าร่วมกับโรงเรียนหอวัง
            โครงการ การพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างวัฒนธรรมหอวัง
            ผอ.ปลองยุทธ อินทพันธุ์ อดียผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ประธานพิธีเปิด
            ได้รับการบรรยายจาก ผอ.สุกัญญา สันติพัฒนาชัย อดียผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง
            และผอ.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ประธานพิธีปิด
            วันศุกร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ ไร่กุสุมา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


            

   +++ กีฬาสามัคคี พี่และน้อง โรงเรียนหอวัง และ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            การแข่งขันฟุตบอลคณะครูระหว่าง ห.ว. กับ ห.ว.ป.
            โดย ผอ.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง และ
            ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมการแข่งขันฟุตบอล
            วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนหอวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
            ทุกวันที่ 29 ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
            ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            จัดแสดงผลงานนักเรียน เปิดตลาดนัดนักเรียน กิจกรรมภาษาไทย
            วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธรง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ
            เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556
            สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
            ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธรง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี แสดงนิทรรศการ Best Pratice
            งาน สพม.4 ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชินี
            วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556
            ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต


            

   +++ คณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูทั้งโรงเรียน
            โครงการโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากล
            วันพุธที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2556
            ณ World Peace Valley อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


            

   +++ คณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
            โครงการ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร หอวัง สู่ หอวัง ปทุมธานี
            ได้รับการบรรยายโดย ผอ.สุกัญญา สันติพัฒนาชัย อดีต ผอ.โรงเรียนหอวัง คนที่ 8
            ผอ.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ผอ.โรงเรียนหอวัง
            ผอ.โชว์นันท์ มารุตวงศ์ อดีต ผอ.โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา
            ผอ.วีระชัย สิทธิโชค อดีต ผอ.โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556
            ณ ไร่กุสุมา จ.สระบุรี


            

   +++ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
            ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
            วันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก


            

   +++ งานแนะแนวจัด โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556
            เลือกสาขาที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ ได้รับเกียรติจาก ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ เป็นประธานพิธีเปิด
            วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง
            ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
            วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
            ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมต้อนรับ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
            ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 คนใหม่
            วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
            ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
            ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556
            วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


            

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
            นายชาญ พวงเพ็ชร นายก อบจ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
            ณ วัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี


            

   +++ นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดธนาคารออมสินโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี
            วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
            ณ ธนาคารออมสินโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี


            

   +++ นักเรียนสอบธรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
            วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี