หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูสุพรรณี ศุภชารี      หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูทิพวรรณ์ หวังดี
ครูสันติชัย เทศวัตร
ครูพิทธิยา รุนสำโรง
ครูสิริยา บรรลือฤทธิ์
ครูนพัสชวินทร์ มูลทาทอง
ครูศราวุฒิ ศรีนาราง