หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
                      
ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในการถือการกำเนิดครั้งแรกนั้น โดยโรงเรียน
คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี ให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้น โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับบริจาคโดย คุณตาสวอง
นิลกรและคุณยายสมบุญ นิลกร ซึ่งประกอบอาชีพชาวนา ซึ่งท่านทั้งสองนั้น
มีภูมิลำเนาอยู่ในคลองบ้านบางสิงห์ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โดยท่านเองก็มีฐานะไม่ร่ำรวยมากนัก แต่เนื่องจากท่านมีที่ดินที่เป็นสมบัติ
ส่วนตัวที่ได้มาโดยวิริยะอุตสาหะในการทำงานมาโดยตลอดท่านจึงมีจิตศรัทธา
อันแรงกล้าในการบริจาคที่ดินส่วนตัวเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนให้เป็นสาธารณกุศล
กับลูกหลานที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นได้มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่จะ
เป็นแหล่งประสาทวิชาให้กับเยาวชนเพื่อสามารถจะได้รับการศึกษาเล่าเรียนใน
ระดับสูงต่อไป โดยท่านได้ให้เหตุผลว่าท่านทั้งสองไม่ได้รับการศึกษาเพราะว่า
ยากจนประกอบกับสมัยนั้นหาที่เรียนลำบากทั้งนี้โดยพระครูปลัดสมศักดิ์ มังคโล
เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ได้ให้ความสนับสนุน และเป็นแรงผลักดันในการก่อตั้ง
โรงเรียน ตลอดจนช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ที่จะส่งผลให้โรงเรียนแห่งนี้ได้ถือกำเนิด
ขึ้นมาเป็นสถานศึกษา ที่เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปในระยะ
การก่อตั้งครั้งแรก นางสาวเทียมจันทร์ รวมนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ได้รับมอบหมายให้เปิดโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี สาขาวัดบุญบางสิงห์ ในปีการศึกษา 2536
เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมอบให้นายโชว์นันท์ มารุตวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี เป็นผู้ดูแลและบริหาร
โรงเรียนสาขาดังกล่าว โดยมีนักเรียนในปีแรก 54 คน ต่อมาในปีการศึกษา 2537
ได้รับประกาศจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อ โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา
ตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2537 โดยเปิดรับ
นักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีโครงการ
จะเปิดสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโอากาสต่อไป อนึ่งทาง
โรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียน ในระยะแรกเป็นเงิน
11,000,000 บาท โดยเป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร แบบ 318
ล/30 (พิเศษ)และปรับปรุงพื้นที่ พร้อมกันนี้ กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนสิงห์ปทุม
ราษฎร์วิทยา ซึ่งนับเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกจนถึง พ.ศ.2546
ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่สอง คือ นายวีระชัย สิทธิโชค
และได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี